Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

”Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”

Brak opisu obrazka

W maju 2021 r. została podpisana Umowa przez Lidera projektu tj. Miasto Opole na wspólny projekt edukacyjny pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym",  współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt „Eko–nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” jest kontynuacją realizowanego Projektu ” Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

W ramach projektu „Eko –nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”  planuje się następujące działania edukacyjne:

1. Promocję selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich;

2. Promocję selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej;

3. Kampanię społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach

 

CEL PROJEKTU: kampania ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Turawa oraz turystów nad jeziorami Turawskimi w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami.

Wartość projektu: koszty bezpośrednie: 142 672,00 zł, planowane dofinansowanie: 142 048,76 zł planowany wkład własny: 35 623,24 zł.

Wersja XML