Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osiągnięte poziomy recyklingu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Wójt Gminy Turawa udostępnia informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięty poziom przez Gminę Turawa

12,82

16,36

30,88

36,52

42,83

47

37

41,34

54,18

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Osiągnięty poziom przez Gminę Turawa

70,2

60,34

100

100

100

100

100

100

92,10

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Osiągnięty poziom przez Gminę Turawa

209,8

200,9

113,86

45,45

0

0

0

0,02

0

Wersja XML