Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o nowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

w sprawie uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 maja 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz podjętej uchwały Nr XXIX/166/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

Wójt Gminy Turawa zawiadamia,

 że  od 1 maja 2021 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji przez wszystkich mieszkańców.

 

UWAGA! W przypadku, gdy właściciel nieruchomości złożył już deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z korzystaniem ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku nie musi ponownie składać takiej deklaracji. W takim przypadku opłata w zawiadomieniu została pomniejszona o 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Właściciel jest obowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w dostarczonym zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Opłatę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.


 

Wersja XML