Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendium szkolne 2018/2019

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, dostępne są od 20 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Turawie przy  ul. Opolskiej 39 C w pokoju nr 20 na I piętrze.

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uczniów, będących mieszkańcami Gminy Turawa, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie, do 15 WRZEŚNIA 2018r.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, będący mieszkańcami Gminy Turawa, mogą składać wnioski do dnia 15 października 2016r.

Pomoc materialna przysługuje:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych, oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Turawa.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski oddzielnie dla każdego ucznia, natomiast załączniki do wniosku należy złożyć w jednym egzemplarzu przy dowolnym wniosku.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy niż kwota 514,00 zł (netto) / os. w rodzinie. Od 01 października kwota kryterium dochodowego ulega zmianie i będzie wynosić 528,00 zł (netto).

W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty:

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia i od stycznia do czerwca, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia i od stycznia do czerwca.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wersja XML