Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Turawa

Brak opisu obrazka

 

 

W dniu 31 stycznia 2014r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Przyjecie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kotórz Wielki.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne,
- w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawianie i wynajmowanie na czas dłuższy niż 3 lata.
6. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Gminy na 2014 r.
7. Informacja o Zarządzeniach Wójta w spr. zmiany budżetu Gminy.
8. Informacja Wójta o pracy w II półroczu 2013 roku.
9. Informacja Wójta o realizacji uchwał w II półroczu 2013 roku.
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Turawa

Adam Prochota

 

Wersja XML