Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Turawa

W dniu 28 listopada 2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał:

5. Przyjecie stawek podatkowych na 2014 rok:

6. Przedstawienie projektu budżetu na 2014 rok,
7. Informacja o realizacji nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie.
8. Informacja o obrocie gruntami i realizacja planu konserwacji zabytków gminnych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy.
9. Informacja Wójta Gminy o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy między sesjami.
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy Turawa między sesjami.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedź na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.


Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Prochota

Wersja XML