Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Turawa

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2010r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXXIV/223/10 z dnia 12 marca 2010r.
- w sprawie zmiany budżetu gminy w 2010r.
- w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Turawa do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.
7. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009r.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2009 r.
8. Dyskusja na temat realizacji budżetu.
9. Opinia RIO.
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
11.Udzielenie absolutorium- przyjęcie uchwały.
12.Informacja o realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w I kw. br.
13. Przedstawienie pism jakie wpłynęły między sesjami.
14.Wolne wnioski .
15. Odpowiedz na złożone wnioski.
16. Przedstawienie i przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie obrad.

 

 

Wersja XML